POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING TANÁCSADÓ (BCE)


A képzésért felelős szervezet: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Gallai Sándor
Az alapképzési szak megnevezése: Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot azoknak a politika iránt érdeklődőknek és a politikával foglalkozó szakembereknek, vezetőknek ajánljuk, akik szeretnék tudásukat elmélyíteni és fejleszteni a politikai kommunikáció területén.

Milyen releváns tudást ad? 

A politikai kommunikáció logikájának és működésének mélyebb ismerete, a közvélemény-kutatás szakmai fogásainak elsajátítása, a politika és a kommunikáció összefüggéseinek hatékonyabb megértése, kommunikációs tervek és termékek készítése. A végzettek képesek lesznek politikai célokban, programokban és termékekben gondolkodni

Jelentkezni az alábbi linken tudnak

Információ: part.time@uni-corvinus.hu


JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK


Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 15.

Jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak.

Jelentkezés feltétele:

 • legalább alapszakos (BA/Bsc) végzettség,
 • szóbeli szakmai és motivációs beszélgetés

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • Végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

A felvételi döntés eredményéről jelentkezőink elektronikus úton kapnak tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.
Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 19.

 

Önköltséggel kapcsolatos információk:

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a képzésen: 350.000Ft/félév*

*A képzés díját a munkáltató átvállalhatja

 

Érdeklődni lehet:

Nagy Zoltán

képzési vezető

Századvég Politikai Iskola Alapítvány

1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8–10.

Telefon: +36 1 479 5280

E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu


A KÉPZÉS CÉLJA


A politikában a válságok során elkerülhetetlenek a népszerűtlen intézkedések, melyek megfelelő keretezése és kommunikálása erősítheti elfogadottságukat, míg elhibázott tálalásuk alááshatja az adott kormányok támogatottságát. A válságok ugyanakkor lehetőséget is rejtenek magukban: tudatos, adaptív és kreatív válságkezeléssel olyan politikai célok is elérhetők, melyek konszolidált időszakokban nem megvalósíthatók. A politikai marketing és a kommunikáció fontos eszköze a kormányzásnak, a politikai célok ismertetésének és elérésének. Nem pótolják a politikát, de szolgálják és segítik annak szereplőit. Ez a szak erről a kapcsolatról szól, s a politikai kommunikáció tudatos használatának feltételeiről és fortélyairól.

A politika iránt érdeklődők és a politikával foglalkozó szakemberek, vezetők e szakon tanulva megismerhetik a politikai kommunikáció logikáját, működését, egyes fortélyait. A szak deklaráltan kis létszámú, magas minőségű, a gondolkodást, a különböző problémamegoldást és a kommunikációs készségeket fejlesztését egyidejűleg támogató programot kínál. A minőségről és innovatív képzési módszereiről ismert Corvinus és a gyakorlati politikában aktív Századvég együttműködése garantálja a politikáért és a politikában dolgozók felkészítését a kommunikációs tanácsadói, szakértői, beszédírói, újságírói és politikusi szerepek ellátására.

Programunkban lehetőséget kínálunk eltérő politikai háttérrel és értékrenddel rendelkező személyek közös tanulására, saját informális hálózatuk bővítésére. Biztosítjuk a politikai kommunikációt és stratégiát meghatározó politikai logika és szempontrendszer megismerését, a közvélemény-kutatás szakmai fogásainak és kommunikációhoz kapcsolódásának bemutatását, a kommunikáció célvezéreltségének felismerését, a politika és a kommunikáció összefüggéseinek megértését, kommunikációs tervek és termékek készítéséhez szükséges képességek fejlesztését, a végzettek politikai célokban, programokban és termékekben gondolkodását, találkozók szervezését a politikai szféra releváns képviselőivel. 


A KÉPZÉS JELLEMZŐI


Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Helyszín: Budapest


KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: politikai marketing és kommunikációs tanácsadó

A felvétel feltétele: Az alábbi képzési területek valamelyikén alapképzésben szerzett oklevél:

 • társadalomtudomány
 • bölcsészettudomány
 • gazdaságtudományok
 • orvos- és egészségtudomány
 • jogi
 • közigazgatási, rendészeti és katonai
 • pedagógusképzés
 • informatika
 • agrár
 • természettudomány
 • művészet
 • műszaki

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb elemekhez rendelt kreditértékek:

Szakmai alapozó ismeretek: 25 kredit

Alapvető közjogi ismeretek. Az alkotmányosság és a jogállam alapelvei és normatív szabályanyaga. Az alkotmányos intézmények felépítése, hatásköre és működése.

Az EU tagállamainak, valamint a Magyarország számára fontosabb EU-n kívüli országok politikai rendszereinek, politikai-állami berendezkedésének, parlamentjei felépítésének, a pártrendszereinek, a választási rendszereinek összehasonlítása.

A politika legfontosabb alapfogalmai és területei. A politika szférájának az életvilág egyéb más területeihez – gazdasághoz, társadalomhoz, kultúrához - való viszonya. A legfontosabb politikai ideológiák és eszmeáramlatok.

A szociális megismerés, az attitűdszerveződés alakulása. A társas viselkedés indítékai, lefolyása. Az interperszonális viszonyok szerveződése. A kommunikáció pszichológiája. A társas véleményformálás és befolyásolás. A vezető és a csoport viszonya. A segítő és az agresszív viselkedés. A szociális szerep.

A politikai kommunikáció, mint sajátos, a pártok és személyek hatalomhoz jutásának elősegítését célzó eszközrendszer. A politikai kommunikáció fogalmai. A politikai kommunikációs folyamatok sajátosságai. Média és politika összefüggései. Kampányok szervezése.

Szakspecifikus ismeretek: 25 kredit

A politikai piac strukturáltsága. A politika mikro- és makro környezete. A választói magatartás. A különféle választói magatartás-modellek. A politikai marketing eszközrendszere. A politikai pártok arculati struktúrája.

A közvélemény-kutatások alapvető fogalmai, lépései. A leggyakrabban alkalmazott kvalitatív és kvantitatív módszerek alkalmazhatósága, főbb tulajdonságai. A közvélemény-kutatások minőségének megítélése, eredményeik helyes értelmezése.

A politikai kommunikáció alapvető elméleti ismeretei. A politikai kampányok logikája, ok-okozati összefüggései, a kampány-finanszírozás metódusai. A rendszerváltás utáni legfontosabb magyar kampányok sajátosságai.

A politikai beszéddel és beszédírással kapcsolatos legfontosabb elméleti problémák (inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronountiatio). A beszédírás gyakorlata. Az egyes politikai szituációkhoz kötődő beszédek sajátosságai, funkciói és alapvető formái. A retorika legfontosabb eszközei. A beszédírás konkrét folyamatai és egyes lépései.

A hírkészítés alapelemei. A siker és a kudarc megjelenése a politikai kommunikációban. A botrány kezelése. Az oknyomozó riporteri munka célja és eszköztára.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit


A TANTERVBEN SZEREPLŐ LEGFONTOSABB TÁRGYAK


 • Összehasonlító politikatudomány
 • Magyar politikai rendszer
 • Közvélemény-kutatás
 • Politikai újságírás
 • Politikai kampányok
 • Szervezeti kommunikáció

A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK, TUDÁSELEMEK, MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK


Elsajátítandó kompetenciák

 • összehasonlító politológia és komparatív elemzés, készségfejlesztés;
 • politikai kommunikációs ismeretek;
 • politikai marketing – politikai PR ismeretek;
 • közvélemény-kutatás elméleti alapjainak ismerete, módszereinek gyakorlati alkalmazása;
 • kampánystratégiák tervezési és elemzési készségének fejlesztése;
 • szövegírás, beszédírás, – kommunikációs készségfejlesztés;
 • média és politika kapcsolatának szerepe, műsorpolitikák - politikai műsorok elemzési és összeállítási készségének fejlesztése.

Tudáselemek

 • Általános és alapozó ismeretek: az alkotmányos rendre, a politikai rendszerre vonatkozó ismeretek; a különböző politikai rendszerek komparatív összehasonlítása; az alkotmányosság elvi alapjai és az alkotmány szerepe a demokratikus társadalomban; alapvető politikai értékek és elméletek ismerete; a szociálpszichológia alapvető elméleteinek, szempontjainak ismerete.
 • Szakmai ismeretek: komparatív elemzési módszerek; a politika elméleti és gyakorlati elemzése; a média szerepe a politikában; a kampány szerepe a választási folyamatokban.
 • Gyakorlati ismeretek: közvélemény-kutatás; beszédírási, szövegírási technikák elsajátítása, politikai műsorok szempontrendszereinek elemzése.

Megszerezhető ismeretek

 • Általános és alapozó ismeretek: kutatásmódszertan, társadalomelmélet
 • Szakmai ismeretek: összehasonlító politológia; politikai marketing, politikai PR; kampánystratégiák; politikai kommunikáció
 • Gyakorlati ismeretek: média, műsorpolitikák, politikai műsorok; retorika, szövegírás, beszédírás; közvélemény-kutatás
 • A politikai kommunikáció logikájának és működésének mélyebb ismerete
 • A közvélemény-kutatás szakmai fogásainak elsajátítása
 • A politika és a kommunikáció összefüggéseinek hatékonyabb megértése
 • Kommunikációs tervek és termékek készítése
 • A végzettek képesek lesznek politikai célokban, programokban és termékekben gondolkodni

Személyes adottságok, készségek

A végzett hallgató képessé válik

 • a politikai rendszer és alrendszerei közötti kapcsolatrendszer, illetve működési mechanizmusok megértésére
 • a politikai rendszerek komparatív elemzésére és a politika alapvető, elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázására;
 • a politikai marketing és politika PR eszközrendszerének használatára;
 • a közvélemény-kutatás módszereinek alkalmazására;
 • kampánystratégiák megtervezésére;
 • politikai szövegírásra, beszédírásra;
 • politikai műsorok, műsorpolitikák terén szakmai tanácsadásra.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szak deklaráltan kis létszámú, magas minőségű, a gondolkodást, a különböző problémamegoldást és a kommunikációs készségek fejlesztését egyidejűleg támogató programot kínál. A minőségről és innovatív képzési módszereiről ismert Corvinus és a gyakorlati politikában aktív Századvég együttműködése garantálja a politikáért és a politikában dolgozók felkészítését a kommunikációs tanácsadói, szakértői, beszédírói, újságírói és politikusi szerepek ellátására. Programunkban lehetőséget kínálunk eltérő politikai háttérrel és értékrenddel rendelkező személyek közös tanulására, saját informális hálózatuk bővítésére. A képzés során a hallgató a megszerzett ismeretek birtokában könnyebben tájékozódik a politikai folyamatokban és megalapozottabb tudásra tesz szert. Képessé válik az egyes részterületek, pl. politikai műsorok, kampányelőkészítés, politikai marketing stb. elemzésére, valamint arra, hogy az e területeken szerzett ismereteket tanácsadásban is hasznosítsa.