GDPR


A GDPR, azaz a General Data Protection Regulation, az EU új, egységes adatvédelmi rendelete, ami minden uniós tagállamban bevezetésre került. A 2018. május 25-től hatályos rendelet a magánszemélyek személyes adatainak kezelését, tárolását és védelmét szabályozza. A GDPR betartása minden szervezet számára kötelező, amely legalább egy magánszemély személyes adatával rendelkezik.

A jogszabály alkalmazása, rendelkezéseinek betartása a civil szervezetek számára is kötelező, jelenleg nincs szervezeti mentesség vagy kedvezmény.

 

FOGALMAK:

Minden olyan adat vagy adatcsoport, ami egy konkrét személy beazonosításra alkalmas, személyes adatnak minősül: név, szám (telefonszám, numerikus azonosítók), helymeghatározó adat (lakcím), online azonosító (email cím, IP cím), testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális adatok, de ilyen adatkategóriába tartozik akár a személyre vonatkozó vélemény vagy értékelés is. Különleges (és kiemelten védendő) kategóriába sorolódik a faji, etnikai, származási adat; a vallási, világnézeti és politikai vélemény; a szervezeti tagság (egyesületi tagság); a szexuális életre vagy irányultságra, illetve az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok.

Érintett: az a személy, aki az adott személyes adat vagy adatcsoport alapján egyértelműen beazonosítható.

Adatkezelő: az a személy, aki az Érintett személyes adatait kezeli, az adatkezelés célját, eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatállományokon automatizált vagy manuális, egyszerű vagy összetett műveletet végez.

Adatkezelés fajtái: adatgyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, felhasználás, továbbítás, közlés, nyilvánosságra hozatal, összehangolás vagy összekapcsolás, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozó: az a külső személy, aki az adatkezelő megbízásából a begyűjtött adatállománnyal különböző műveletet végez (pl. könyvelő).

Jogszerű adatkezelés: ha az Érintett kifejezetten hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez (egy vagy több célra, több cél esetén külön mindegyikhez, pl. adományozói nyilvántartás, hírlevél küldése).

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatvédelmi incidens: a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, illetve az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi.

 

A GDPR ALAPELVEI:

 • Célhoz kötöttség
 • Jogszerűség, tisztességes eljárás
 • Átláthatóság, átlátható tájékoztatás
 • Arányosság, szükségesség
 • Hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés (végleges törlés) joga
 • Adathordozhatóság joga
 • Az Érintett jogorvoslathoz való joga
 • Gyermeki adatok fokozott védelme (szülői hozzájárulás)

 

A CIVIL SZERVEZETEK TENNIVALÓI A RENDELET BETARTÁSA ÉRDEKÉBEN:

 • Szervezeten belüli adatkezelés felmérése: kiről, mit, miért kezelünk (célhoz kötöttség, szükségesség és arányosság átgondolása, azaz milyen célra, mennyi és milyen típusú adatokat gyűjtünk, tárolunk és használunk).
 • Adatbiztonsági kockázat felmérése (kezelt adatok tartalma, adatkezelők személye, automatizált döntési folyamatok áttekintése, profilalkotás lehetőségeinek kizárása, különleges adatok kezelése).
 • Adatvédelmi incidensek azonosítása, eljárásrend kialakítása, megelőzés, kármentés folyamatának meghatározása.
 • Az újonnan keletkező adatállománynál a hozzájárulások tartalmának, kezelési rendjének és a nyilvántartásoknak a kialakítása (adatkezelési dokumentációk, adatkezelés folyamatainak leírása, munkavállalókkal kapcsolatos adatnyilvántartások és tájékoztatási kötelezettség, eseti adatkezelés, Érintettek megkeresései, nyilatkozatai stb.).
 • A panaszkezelés folyamatának kialakítása, a folyamatgazda – az adatkezelésért felelős személy – kijelölése.
 • Adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi tájékoztató létrehozása és közzététele (átlátható tájékoztatás a szervezet által használt kommunikációs csatornákon, például a honlapon, Facebook-oldalon).

 

Gyakran Ismételt Kérdések:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AvMio_Xhkcr8kkk&cid=6DECB84FF535D0F4&id=6DECB84FF535D0F4%21173&parId=6DECB84FF535D0F4%21103&o=OneUp

A GDPR teljes, magyar nyelvű szövege:
https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja a rendelettel kapcsolatos folyamatosan bővülő információkkal:
http://www.naih.hu/

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési szabályzata:
https://szazadveg.hu/hu/egyeb/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato

A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ​​ adatvédelmi tájékoztatója:
https://szazadveg.hu/hu/szazadveg-csoport/alapitvany/budapesti-civil-informacios-centrum/altalanos-szerzodesi-feltetelek-cic

A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ​​ adatkezelője és elérhetőségei:
Holló Eszter, hollo.eszter@budapesticivil.hu, +36 20 445 4105


A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ​ tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulnak meg a CIC-KP-1-2020/1-000005 azonosító számú pályázat keretében.