ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – GAZDASÁGKUTATÓ KONFERENCIÁK


A SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. RÉSZVÉTELI DÍJAS KONFERENCIÁIRA JELENTKEZÉS ESETÉN

 

I. A Konferenciaszervező személye:

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. részvételi díjas konferenciáinak (a továbbiakban: konferencia) szervezésében az alábbi személyek vesznek (a továbbiakban: Szervezők) részt:

 

Századvég Gazdaságkutató Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.

 

Hurja Bettina

Telefonszám: +36 20 368 8576

E-mail: gazdasagkutatokonferencia@szazadveg.hu

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-114191/2017.

 

II. A konferencia résztvevői

A konferencián a következő személyek vehetnek részt:

 

a) A konferencia szervezői és azok közreműködői.

b) A konferencia felkért előadói.

c) A konferencián kiállítók (egyedi megállapodás alapján).

d) A konferencia látogatói meghívás vagy jelentkezés alapján.

 

A konferenciára jelentkezés esetén a részvétel feltétele jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása, annak rendelkezései szerint beküldött jelentkezés, valamint a részvételi díj megfizetése.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. A Jelentkező által megadott adatokat a Szervezők az Adatvédelmi tájékoztató szerint kezelik.

 

III. A konferencia helyszíne, időpontja

A konferencia részleteit minden esetben az aktuális konferencia meghívója tartalmazza.

 

IV. Jelentkezés a konferenciára

Konferenciára történő jelentkezés a konferencia meghívóján szereplő elektronikus levelezési címre küldött e-mailben, a www.szazadveg.hu weboldalon, illetőleg postai úton lehetséges. Jelentkezést csak írásban áll módjában a Szervezőknek elfogadni. A jelentkezéssel a jelentkező automatikusan elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és kötelezettséget vállal arra, hogy az abban foglaltaknak megfelelően jár el.

Jelentkezéskor az alábbi adatok megadása szükséges:

  • a konferencián részt venni kívánó személy neve és lakcíme;
  • amennyiben a lakcímtől eltér, a résztvevő számlázási adatai; továbbá
  • a részt venni kívánó személy elektronikus elérhetősége (e-mail címe).

A weboldalon található jelentkezési lap kitöltése és elküldése megrendelésnek minősül, melyről a jelentkezést követően a Szervezők e-mailben visszaigazolást küldenek. A visszaigazoló e-mailhez csatolásra kerül a részvételi díjat tartalmazó díjbekérő is.

A konferencián való részvétel feltétele, hogy a részvételi díj legkésőbb a konferencia napját megelőző nap végéig megfizetésre kerüljön a Szervezők részére.

A részvevő személye legkésőbb a konferenciát megelőző második munkanapig írásban Kovács Adrienn fent jelölt e-mail címére küldött e-mailben módosítható.

 

V. A konferencia részvételi díja

A konferencia alap részvételi díja: 24.900,- Ft + ÁFA/fő, azaz fejenként huszonnégyezer-kilencszáz forint általános forgalmi adóval növelt értéke. A kiegyenlített részvételi díjról a Szervezők számlát állítanak ki a teljesítés napján (konferencia napja), mely közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. A részvételi díj több díjból áll össze, melyek 27%-os, 18%-os és 5%-os ÁFA kulccsal rendelkező tételeket is tartalmazhatnak.

A részvételi díj magában foglalja a konferencia teljes időtartamán való részvételt és – amennyiben a konferencián fogyasztási lehetőség is van – a vendéglátást. A Szervezők a konferencián való részvételért egyéb költséget nem jogosultak a Résztvevőre hárítani.

 

Kedvezmények: 

  • Diákkedvezmény: 

A Szervezők a nappalis általános-, közép- vagy felsőoktatási intézmények nappalis és levelezős diákjai számára – a diákigazolvány regisztrációkor való felmutatása esetén – fejenként 20 százalékos kedvezményt biztosítanak.

  • Csoportos részvétel: 

A Szervezők 5 vagy annál több fő egyidejű jelentkezése esetén fejenként 15 százalékos kedvezményt biztosítanak.

A kedvezmények nem összevonhatók. Több kedvezmény megjelölése esetén a Szervezők a jelentkezők számára legkedvezőbb kedvezményt alkalmazzák. 

 

VI. Házirend

A konferencián látogatóként (Résztvevőként) az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a Szervezők által kiállított díjbekérő alapján. A részvételi helyeket a Szervezők befizetés sorrendjében adják ki. Az ülőhelyek elfoglalása a konferencia napján érkezési sorrendben történik. A jelentkezők kötelesek a konferencia helyszínén regisztrálni.

Az ülőhelyek elfoglalása szabadon történik, kivéve a megjelölt VIP helyeket. A VIP helyek azok vehetik igénybe, akiket a Szervezők a konferencia helyszínén a regisztráció során erről tájékoztatnak.

A Résztvevő az előadások alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az előadások menetét megzavarná (telefon használata, hangos beszélgetés, stb.).

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

Az előadásokról a Szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.
A konferencián a Szervezők fotókat készítenek. A jelentkezéssel és részvétellel a Résztvevő automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a konferenciáról készült képanyagon szerepeljen, illetőleg a Szervezők ezen képanyagokat publikálhassák, egyéb PR célra felhasználhassák.

A Résztvevő a jelentkezéssel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válik a konferencián való részvételre, ugyanakkor nem válik jogosulttá a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre. Bármilyen üzletszerzési tevékenység végzése a konferencián kizárólag a Szervezőkkel való előzetes megállapodás esetén lehetséges.

Amennyiben a konferencián annak alkalmazására kerül sor, a Résztvevőnek a regisztrációkor megkapott azonosítóját (kitűző, karszalag vagy nyakba akasztható azonosító) a konferencia teljes időtartama alatt viselnie kell, mely igazolja a konferencia területére való belépési jogosultságát.

A konferencia részvételi díja adott esetben tartalmazhat fogyasztási lehetőséget is, mely minden esetben feltüntetésre kerül a konferencia meghívóján. Ezen esetek kivételével a konferencia területére nem hozható a Résztvevők által étel és ital.

A Szervezők fenntartják a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.

Szervezők kizárólag a közvetlenül általuk nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállalnak felelősséget.

Vis maior esetén a Szervezők mentesülnek a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Szervezők jogosultak továbbá a konferencia megtartásának bármilyen felmerülő akadálya esetén a konferencia időpontját megváltoztatni.

Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével és az ott megjelenéssel magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

VII. Szerzői jog

A konferencián elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a Szervezők szellemi tulajdonát képezik. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a kizárólag Szervezők engedélyével történhet. Jogtalan felhasználás esetén a Szervezők jogosultak használati díjat kiszámlázni a Résztvevő számára.

 

VIII. Elállási és felmondási jog

A Felek között a konferencián való részvételre irányuló szerződés határozott idejű, mely a részvétellel vagy a konferencia elmaradásával megszűnik.

Résztvevő jogosult ugyanakkor a konferenciát megelőzően a szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a Szervezők a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha a Résztvevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Kovács Adrienn fent jelölt postai vagy e-mail címére. A Résztvevő ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A Résztvevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Szervezők a Résztvevő részére visszajáró díjösszeget a Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizetik banki átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szervezők a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.

A konferencia helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.

 

IX. Panaszkezelés

A Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el a Szervezők részére a fent meghatározott elérhetőségek valamelyikén. Szervezők a hozzájuk eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálják, és a vizsgálat eredményéről a Résztvevőt 8 napon belül tájékoztatják.

Szervezők és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.

Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.

 

Elérhetőség:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31

 

X. Adatvédelmi tájékoztató

A konferenciára jelentkezéssel a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervezők, mint adatkezelők, a Felek között létrejött szerződés teljesítésének céljából, valamint számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeljék. Amennyiben a jelentkező nem saját személyes adatait adja meg, mint adatközlő, kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Szervezők, mint adatkezelők e tevékenységük során minden esetben maradéktalanul betartják az Infotv. rendelkezéseit.

A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos szabályokra egyebekben az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF annak 2017. március 27-ei közzétételétől hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szervezők jogosultak az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.