Maurizio Viroli: Hogyan válasszunk jó vezetőt?


Maurizio Viroli amerikai politikai gondolkodó „How to choose a leader” című könyvében Machiavelli munkái alapján igyekszik felvázolni, hogyan érdemes vezetőt választani. Egy jó vezető személyiségében a megfelelő egyensúlyban van a közérdek szolgálata és a személyes ambíciók. Utóbbira azért van szükség, mert egy jó vezető számára fontos, hogyan ítéli meg majd az utókor, ezért aktív éveit is történelmi távlatokban értelmezi. A politikai közösség felelőssége pedig abban rejlik, hogy felismerje ezeket a karakterjegyeket. Machiavelli szerint éppen ezért előélete, nem pedig politikai programja alapján érdemes vezetőt választani.


Maurizio Viroli: How to choose a leader, Machiavelli’s Advice to Citizens – Princeton University Press, 2016

Viroli több szempont mentén elemzi a reneszánsz kori filozófus, tanácsadó gondolkodásmódját. Sokszor előfordul, hogy egy-egy Machiavelli-koncepciót kiemel, s a modern korra kivetítve elemez aktuálpolitikai szituációkat, eseményeket. A következőkben bemutatott könyv ahhoz próbál iránymutatást adni, hogyan kell vezetőt választani, s legfőképpen milyen erényekkel kell bírnia egy jó vezetőnek ahhoz, hogy az általa irányított állam prosperáló és hatékonyan működő legyen.

Machiavelli akkor és most

Vitán felül áll, hogy Machiavelli megosztó személyiség. A mai napig van, aki támogatja nézeteit, de van, aki elítéli őt gondolkodásmódja miatt. Maurizio Viroli munkásságát arra tette fel, hogy a Machiavellivel kapcsolatos cinikus, és sokszor negatív előítéleteket lerombolja, és bebizonyítsa azt, hogy a XVI. század fordulóján alkotó Machiavelli igenis a modern korban felhasználható hasznos, és tanulságos tanokat tudhat magáénak. Ezzel együtt, hogy munkássága sokat hozzátett a modern politika és társadalomfilozófia fejlődéséhez.

Niccolò Machiavelli sokat foglalkozott azzal a problémakörrel, hogy hogyan kellene az állampolgároknak olyan vezetőt választani, aki hozzájárul az ország sikerességéhez, biztosítja az államon belüli szabadságot, és bír a legtöbb politikai vezetéshez kellő erénnyel. Kétség kívül úgy tűnik, hogy a reneszánsz korban alkotó filozófus eszmerendszere a mai napig továbbél, s nagy hatást gyakorol a modern kori filozófiára, politológiára. Viroli törekedett arra, hogy a több száz éve íródott gondolatokat a mai kor kontextusába helyezze, s ezek szemléltetésére több példát is hozott, leginkább az Amerikai Egyesült Államok kapcsán. A könyv egészén átível egy folytonos idézethullám. Minden fejezet elején egy Machiavelli citátum olvasható, amelyet aztán az író kibont, jelenkori kontextusba helyez. Viroli törekszik arra, hogy az amerikai történelemből számos példát említve világítson rá az akkor és most kapcsolatára, s megerősítse azt, hogy a több száz éve íródott gondolatok a mai napig érvényesek lehetnek, és kiállták az idő próbáját.

Egy sikeres állam mögött mindig egy jó vezető áll

Viroli interpretációja szerint Machiavelli arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy egyik köztársaság, demokratikus állam sem tud fennmaradni egyedül, kormányzat nélkül. Egy sikeres, prosperáló, gazdaságilag és politikailag erős ország mögött pedig egy összetartó vezetői réteg áll, akik fő célja a növekedés és a fejlődés. A vezetői struktúrát pedig egy határozott, magabiztos irányító tartja kézben, aki kész arra, hogy önös érdekeit háttérbe szorítva csak a közjót tartsa szem előtt. Itt kerül előtérbe az állampolgárok, szavazói réteg fontossága. A felelősség az ő vállukat nyomja. Céljuk egy olyan vezető megválasztása, aki áldozatkész, és kész arra, hogy a közjóért tegyen, s ne pedig csak egy szűk réteg számára kedvezzen. Machiavelli szerint egy jó vezető kiválasztása során elengedhetetlen szempont a jelölt múltjának vizsgálata, hisz ez sokat elárulhat jövőbeli cselekvéseinek mikéntjéről. Kitér arra, hogy a jó vezető és a közepes kvalitásokkal rendelkező vezető közötti különbségeket nagyon nehéz megtalálni, de nem lehetetlen. A könyv elemzi azt is, hogy a cselekedetek alapján kell megítélni egy-egy vezetőt, nem a szavaik alapján. Foglalkozik azzal is, hogy a bölcs állampolgárok olyan vezetőt választanak maguknak, aki a közjót előtérbe helyezi a személyes érdekeltséggel, haszonszerzéssel szemben. Egy jó vezetőnek képesnek kell lennie arra is továbbá, hogy a politikai stratégiáját mindig az aktuális körülményekhez alakítsa, és arra törekedjen, hogy az állam számára a lehető legjobb módon használja ki az elé táruló lehetőségeket.

Vezetői attribútumok

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy olyan vezetőt kell választani, aki törődik a hírnevével, s ambíciót érez arra, hogy a következő generációk is pozitív összefüggésben emlegessék majd őt. További fontos eleme a kormányzásnak az állampolgárokkal való kapcsolattartás is. Ösztönözni kell a szavazókat arra, hogy részt vegyenek a voksolásokon, illetve az is esszenciális része az együttműködésnek, hogy nemcsak a vezetők részéről van jelen a közjóért tevés gondolata, hanem állampolgári oldalon is megjelenik ez szociális státusztól függetlenül. A sikeres és célravezető irányítás gazdasági stabilizációt hozhat, ami elengedhetetlen kelléke az egészséges és időtálló helyzetek megteremtésének.

Machiavelli szerint a jó vezető képes arra, hogy felismerje az előtte álló csapdák és akadályok sokaságát, s emiatt sikerrel veheti fel a harcot ellenük. A közjóért való tevés prioritást élvez, s a lakosság folytonos bevonása elengedhetetlen. Az elnök első számú feladata az ország védelme, a béke fenntartása. Az Egyesült Államok példáján keresztül Viroli kifejti, hogy az elnöknek képesnek kell lennie arra, hogy megfelelő és hatékony párbeszédet alakítson ki a civil lakosság és a fegyveres erők között. A vezetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy új társadalmi reformok bevezetésére csak úgy kerülhet sor, ha a múltból tanulságokat von le, és az Egyesült Államok alkotmányos alapelveire építve, de nem radikális módon próbálja ezeket az újításokat bevezetni.

Záró gondolatok

Megjegyezhető, hogy Machiavelli ne csak uralkodóknak adott tanácsokat, hanem az állampolgárok részére is számos gondolatot közvetített. Maurizio Viroli pedig törekedett arra, hogy erről az eszmerendszerről egy átfogó képet adjon, annak ellenére, hogy csak fontosabb Machiavelli gondolatokat ragadott ki. A könyv olvasása után bebizonyosodik, hogy Machiavelli nem az ördög tanácsadója volt, hanem korának igenis az egyik legkiemelkedőbb politikai gondolkodója. Az általa említett ügyek és akadályok ugyanúgy keresztezték az akkori vezetők útjait, mint a most regnálókét. Ezért is fontos az, hogy az állampolgárok jó vezetőket válasszanak, hisz a nehéz időkön csakis egy magabiztos, határozott és stabil értékrenddel bíró irányító réteg képes felülkerekedni.